ستاد تحول سلامت

ضوابط و دستورالعمل ها


 
ضوابط تشکیل ستادهای کشوری و دانشگاهی تحول سلامت
استانداردهای خدمات
استانداردهای خدمات1
اصلاحات برنامه کاهش پرداختی بیماران
مديريت هزينه هاي دارويي در مراكز درماني وابسته - وزير
آنتی بیوتیک ها 1
آنتی بیوتیک ها
بخشنامه حضور پزشکان متخصص
بخشنامه حضور پزشکان متخصص1
بسته مقیمی برنامه تحول سلامت 1
بسته مقیمی برنامه تحول سلامت
خدمات شیمی درمانی 1
خدمات شیمی درمانی
دستورالعمل فعالیت پزشکان
دستورالعمل فعالیت پزشکان1
راهبرد سیاست های تحول سلامت
سیاست های تحول سلامت
ضوابط تشکیل ستاد تحول 1
ضوابط تشکیل ستاد تحول
کنترل مصرف آنتی بیوتیک ها
کنترل مصرف آنتی بیوتیک ها1
کارآزمایی فرموله ی خدمات آزمایشگاه بستری
دستورالعمل اجرایی مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاه
استاندارد خدمات به همراه راهنمای خدمات پزشکی هسته ای
استاندارد خدمات به همراه راهنمای تجویز گروه طب هوا فضا و زیرسطحی
دستورالعمل  اجرایی نظارت و پایش عملکرد مالی و بودجه
چک لیست پایش تحول سلامت
اطلاعیه های تحول
راهنمای طبابت بالینی تشخیص و درمان آمبولی ریه
 ستاد تحول دانشکده علوم پزشکی مراغه