تاریخچه و مدیران پیشین:

 تاریخچه و مدیران پیشین:

رشد و تقویت شاخص های سلامت در شهرستان، مستلزم برخورداری آحاد مردم از امکانات سلامت در تمامی مناطق شهری و روستایی می باشد و دستیابی به این هدف جز با اتکاء به نقش تاثیرگذار مشارکت های مردمی فراهم نخواهد شد.

 در سال ۱۳۹۵ در سطح وزارت بهداشت، به منظور ساماندهی مشارکت های مردمی در حوزه سلامت در اقشار مختلف مشارکت کننده (خیرین حقیقی، مؤسسات خیریه سلامت، سازمان های مردم نهاد سلامت، خیریه های بیمارستانی، گروه های داوطلب سلامت، وقف و سلامت، وضعیت همراه سراها، مسئولیت اجتماعی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و هرگونه مشارکت های مردمی) دو اداره کل "خیرین و مؤسسات خیریه سلامت" و "سازمان های مردم نهاد سلامت" در معاونت اجتماعی وقت وزارت ایجاد گردید.

از سال ۱۳۹۸ بر اسا س مصوبه شورای معاونین مورخ 05/۰۱/1398 دو اداره کل فوق با یکدیگر ادغام گردید و در حال حاضر تحت عنوان "اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت" با سه حوزه " امور خیرین سلامت" ، "امور مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد سلامت" و "مسئولیت اجتماعی شرکت ها" زیر نظر مقام عالی  وزارت فعالیت می نماید.
مقام رئیس دانشکده در مشارکتهای اجتماعی انجام وظیفه نمود. سپس دبیرخانه هیات امنا و مشارکتهای اجتماعی در سال 1398 تشکیل گردید و امور مشارکتهای اجتماعی در این دبیرخانه پیگیری شد. از شهریور 1400 واحد امور سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت زیر نظر مستقیم رئیس دانشکده تشکیل گردیده و فعالیت می نماید. در سطح دانشکده علوم پزشکی مراغه واحد مشارکت های اجتماعی از سال 1395 تحت نظارت مستقیم ریاست دانشکده تشکیل شد و مسئول واحد تحت عنوان قائم  مقام رئیس دانشکده در مشارکتهای اجتماعی انجام وظیفه نمود. سپس دبیرخانه هیات امنا و مشارکتهای اجتماعی در سال 1398 تشکیل گردید و امور مشارکتهای اجتماعی در این دبیرخانه پیگیری شد. از شهریور 1400 واحد امور سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت زیر نظر مستقیم رئیس دانشکده تشکیل گردیده و فعالیت می نماید.


 

مسئولان سابق

  دکتر رقیه رستمی

مقطع و رشته تحصیلی: دکتری پزشکی عمومی

مدت مسئولیت: شهریور 95 لغایت شهریور 98

 

دکتر پریسا خاطرنشانیان فام

مقطع و رشته تحصیلی: دکتری پزشکی عمومی

مدت مسئولیت: شهریور 98 لغایت شهریور 1400