شرح وظایف واحد

شرح وظایف واحد
حوزه سازمانهای مردم نهاد
 • تحلیل وضعیت موجود سمن‌ها در تحقق اهداف مورد نظر و بازخورد نتایج تحلیل به ایشان
 • تسهیل و هماهنگی جهت گسترش فعالیت سمن‌های سلامت
 • پایش و ارزشیابی به منظور رصد فعالیت سمن‌ها از نظر رعایت مفاد اساسنامه، شفافیت مالی، پاسخگویی مناسب به ذینفعان
 • برگزاری دوره های آموزشی در راستای توانمندسازی سمنها
 • ایجاد بستر مشارکت اعضای هیات علمی در سمنهای سلامت
 • حمایت از سمن‌ها در طراحی و اجرای پروژه‌های پژوهشی
 • ایجاد زمینه مشارکت سمن‌ها در برنامه‌های مختلف حوزه سلامت
 • کمک به معرفی سمن‌ها توسط رسانه‌های مختلف از جمله رسانه محلی
 • ایجاد هماهنگی و همکاری بین خیرین و سمن‌های سلامت
 • حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های جهادی سمن‌ها در حوزه‌های تخصصی مربوطه
 • اجرای برنامه های تکریم از سمن‌ها
 • تدوین برنامه برای افزایش کمی و کیفی تشکل های مردمی در حوزه سلامت

   
حوزه خیرین سلامت:
 • تسهیلگری مشارکت خیرین در حوزه سلامت
 • برنامه ریزی جهت جلب اعتماد خیرین سلامت
 • تجمیع و اعلام نیازهای احصاء شده حوزه سلامت به خیرین سلامت
 • شفاف سازی و ارائه بازخورد مناسب در قبال مشارکت خیرین
 • ایجاد بانک اطلاعات خیرین و واقفین حوزه سلامت
  اقدامات مربوط به تکریم و تجلیل از خیرین شامل (ساخت فیلم ،مستند، چاپ کتاب، برگزاری همایش تجلیل، اعطای نشان و.....)
  توانمندسازی خیرین جهت انجام کارهای تشکیلاتی و تاسیس مؤسسه خیریه
 • ساماندهی امور وقف در حوزه سلامت
  شناسایی گروه های داوطلب فعال در حوزه سلامت و تشکیل بانک اطلاعات جامعی از آن ها
احصاء نیازهای بخش های مختلف حوزه سلامت به منظور ارائه به داوطلبان و گروه های داوطلب
 برنامه ریزی، آموزش و توانمندسازی گروه های داوطلب در حوزه های مختلف تخصصی
ایجاد شبکه گروه های داوطلب با علائق مشترک
گرامیداشت فعالیت های داوطلبانه در حوزه سلامت در مناسبت های مرتبط