تاریخچه

در دانشکده علوم پزشکی مراغه کارگروه سلامت و امنیت غذایی ذیل معاونت بهداشت دانشکده فعالیت می کرد. مسئولیت این کارگروه در سال 1398 به مدت یک سال به حوزه مشارکتهای اجتماعی واگذار و پس از آن مجددا به معاونت بهداشت عودت گردید.
از تیر 1399 دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی در حوزه ریاست و زیر نظر مستقیم رئیس دانشکده تشکیل گردیده و فعالیت می نماید.