شرح وظایف دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی

دبیرخانه ساغ بازوی تصمیم ساز کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت و زنان و خانواده شهرستان، هیأت امنا و هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی، مدیریت و هماهنگسازی فرایند سیاستگذاری را بر عهده دارد.
دبیرخانه ساغ برای تحقق این مأموریت، با شناخت شبکه ذینفعان و یاری گرفتن از آنان، شواهد كافی برای توصیف و تحلیل مسائل سلامت شهرستان را فراهم می آورد و مداخله ها و سیاستهای مطلوب را در چارچوب اسناد بالادستی و حوزه اختیارات شهرستان پیشنهاد می كند.

دبیرخانه در حوزه ریاست دانشکده تشکیل شده و از یکسو با دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت و از سوی دیگر با مجموعه ها، نهادها و دستگاه های شهرستان تعامل دارد.
شرح وظایف دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشکده علوم پزشکی مراغه در حوزه های مختلف مدیریت و هماهنگی، آموزش و مشاوره، ارتباط، پژوهش و مستندسازی عبارتند از:
مدیریت و هماهنگی:
 • تحلیل وضعیت سلامت شهرستان و شناسایی و اولویت بندی مسایل کلیدی شهرستان
 • مشارکت در فرآیند برنامه ریزی راهبردی دانشکده زیر نظر هیات رئیسه دانشکده
 • اجرای هماهنگی ها و نظارت بر عملیاتی سازی برنامه جامع سلامت شهرستان و برنامه راهبردی دانشکده در مشارکت با دستگاه های شهرستان، خانه مشارکت مردمی، شورای پیام گزاران سلامت شهرستان و ...
 • تحلیل و تدوین سند سیاست بخشی و تکالیف بین بخشی برای مسایل کلیدی نظام سلامت شهرستان با همکاری معاونت های ستادی دانشکده و سایر ذینفعان
 • پایش و ارزشیابی مصوبات ابلاغ شده ملی بویژه مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور
 • تحلیل تاثیر سیاست های دیگر بخش ها بر سلامت و پیشنهاد مداخلات موثر
آموزش و مشاوره:
 • مشاوره به مخاطبان دبیرخانه در محدوده شرح وظایف دبیرخانه و مجریان برای اجرای موثر مصوبات
 • تنظیم برنامه های توانمندسازی نیروها در شهرستان برای تدوین اسناد، سیاست ها، برنامه ها و یا اجرای سیاستها
 • همکاری در اجرای برنامه های آموزش و توانمندسازی
 • آموزش و توانمندسازی اعضای خانه مشارکت، پیامگزاران سلامت، اندیشگاه سلامت و سایر ذینفعان که در فرآیند تدوین، اجرا و پایش برنامه های سلامت شهرستان با دبیرخانه ساغ همکاری دارند.
پژوهش:
 • تعیین نیازها و اولویت های پژوهشی که شوراهای مرتبط سلامت به آنها نیاز دارند
 • برون سپاری پژوهش های مورد نیاز سیاستگذاری سلامت شهرستان به مراکز تحقیقاتی و محققان شهرستان
 • کاربست نتایج پژوهش های برون سپاری شده در شوراهای مرتبط سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت
ارتباط:
 • حمایت طلبی و جلب مشارکت ذینفعات برای تصویب سیاستها
 • ارتباط نظام مند با دبیرخانه هیات امنا، شورای مشارکت مردمی، شورای پیام گزاران و مجموعه های مرتبط در شهرستان در تنظیم اسناد سیاستی و برنامه ها
 • اطلاع رسانی موثر و به موقع به مخاطبان
 • معرفی دستاورهای سیاستگذاری شهرستان به محافل ملی، منطقه ای و جهانی
مستندسازی:
 • انتشار عمومی محصولات فرآیند سیاستگذاری
 • ثبت و نگهداری اطلاعات فرآیند سیاستگذاری نظام سلامت شهرستان و کلیه اسناد راهبردی مرتبط با سلامت ابلاغی ملی، استانی و شهرستانی