رسالت و چشم انداز:

رسالت:
دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی در راستای پیاده سازی اصول حکمرانی برای سلامت و تقویت مشارکت های بین بخشی دانشکده با سایر نهاد ها و ارگانها در راستای ارتقای سلامت مردم شریف شهرستان مراغه فعالیت می نماید. 
 
چشم انداز:
دانشکده علوم پزشکی مراغه،  سرآمد در سطح کشور در پیاده سازی اصول حکمرانی برای سلامت