رسالت و چشم انداز:

رسالت  و چشم انداز:
 
رسالت:
 واحد امور سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت برای هدایت و مدیریت مشارکتهای اجتماعی در حوزه سلامت ایجاد شده است و هدف آن کمک به اعتلای دانشکده از طریق جلب و ساماندهی مشارکتهای مردمی است که در قالب کمکهای نقدی و غیر نقدی خیرین، فعالیت تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت، و فعالیتهای گروه های جهادی و فعالیتهای داوطلبانه مردمی می باشد. 
 
چشم انداز:
دانشکده علوم پزشکی مراغه،  سرآمد در جلب اعتماد و جذب کمکهای خیرین سلامت و پیشرو در زمینه تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت