مسئول دبیرخانه


دکتر صدیقه صلواتی
مقطع و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی سیاست‌گذاری سلامت
پست سازمانی: عضو هیات علمی