وظایف واحد شبکه

- راه اندازی و بكار گيری دستگاه های سرور مطابق با فن آوری روز
- امكان ايجاد اشتراك اينترنت در سايت مركز و واگذاری اكانت اينترنت
- توسعه و بهينه سازی بستر شبكه
- تغيير در ساختار شبكه و متناسب سازی آن با كاربری جديد
- راه اندازی سيستم ارتباطی Wireless
- همكاری با كتابخانه مركز و ايجاد سايتی برای مراجعين
- كنترل مداوم بستر شبكه و پيش بينی Backup 
- پويا بودن سوئيچ ها 
- كنترل صحت عملكرد بستر شبكه و تجهيزات و منصوبات آن
- UPS
ها و بكارگيری روشهای جلوگيری از استهلاك و خرابی سيستم های موجود
- ارتباط سيستم های ورود و خروج كارتی با بستر شبكه و امكان اعمال تنظيمات مختلف بر روی آنها