وظایف واحد سخت‌افزار

1) با محور قرار دادن سيستم كنترل كيفيت مداوم در اين بخش تا حد توان سعی گرديده كمترين ميزان خرابی و استهلاك در سيستمهای موجود پيش آيد و با رفع نواقص و ايرادات بوجود آمده در داخل مركز و اخذ راهكارها حفاظتی كمترين ميزان ارجاع دستگاهها به خارج از سازمان وجود داشته است.
2) كيفيت سنجی و كنترل مداوم لوازم مصرفی از قبيل كارتريج ها ، كابل های شبكه ، سوكتها و ...از نظر كيفی و استفاده بهينه از منابع موجود
3) ارتقاء سيستم های مرتبط با شبكه
4) ارتقاء سيستمهای قديمی
5) ارائه و اجرای طرحهای جديد در استفاده بهينه از منابع سخت افزاری از جمله اشتراك در استفاده از Printer ها و ...
6) ساماندهی و نظارت بر دستگاههايی كه برای سرويس به خارج از سازمان انتقال می يابند و بررسی نوع خرابی قبل و بعد از سرويس و كنترل عملكرد و صحت كاركرد آنها