وظایف واحد آمار

حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ریزی و مدیریت از حلقه های توسعه به شمار می رود بطوری که عصر ارتباطات و اطلاعات وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد و یکی از نکاتی که در برنامه ریزی های هر سازمانی می توان بدان بعنوان شاخص ترین اصل از آن یاد کرد این است که توسعه بدون برنامه ریزی و برنامه ریزی بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نیست و این سه ملزوم و لازم یکدیگرند.
برنامه‌ريزان و مسئولان هر كشوري براي اداره بهتر امور و داشتن جامعه‌اي پيشرفته بايد با استفاده از امار و اطلاعات دقيق الگوي مطلوب را طراحي كنند و با تكيه بر همين داده‌هاي آماري، از تحقق اهداف پيش‌بيني شده مورد نظر اطمينان يابند. برنامه‌ريزي، زماني كه آمار و اطلاعات مستند و مستدل باشد كمتر دچار تنش مي‌شود و همگان نيز در رسيدن به اهداف، بهتر و هماهنگ‌تر عمل می كنند.
شفاف بودن آمار و اطلاعات نه تنها به تشديد اختلاف‌نظرها منجر نمي‌شود، بلكه جامعه را به سوي آرامش و همفكري بيشتر براي ايجاد آينده‌اي بهتر سوق مي‌دهد و در صورتي كه آمار قابل اطمينان باشد برنامه‌ريزي با مشكل روبرو نمي‌شود و امكانات موجود در راه درست به كار گرفته مي شود.
در جهت تحقق این اهداف اولین گام جمع آوری و ثبت صحیح و دقیق اطلاعات تحت یک فرآیند علمی می باشد . دومین گام وجود متخصصین کارآمد جهت تهیه و تدوین شاخص های مناسب مبتنی بر داده های موجود است . سومین گام نیز استفاده صحیح از شاخص ها جهت تصمیم گیری ، برنامه ریزی و سنجش عملکردها در حوزه های مختلف مدیریتی است .
اداره آمار  و فناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه زیر مجموعه حوزه ریاست دانشگاه می باشد .
این اداره کلیه آمار و اطلاعات موجود را در بازه های زمانی مشخص جمع آوری و پس از جمع بندی نهایی به مرکز مدیریت آمار ، فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال می نماید .