حفاظت پرسنل در حراست

 
اهم وظایف بخش حفاظت پرسنل، عبارتند از:
•   جلوگیری از نفوذ وتوطئه عوامل بیگانه داخلی وخارج
•   بررسی وتعیین صلاحیت پرسنل واعلام نظر جهت انتصاب افراد به مشاغل حساس
•   ارائه خدمات آموزشی وتوجیه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی
•   اعلام هماهنگی ونظارت برفعالیت حفاظت پرسنل واحدهای تابعه
•   اعلام نظر در زمینه نقل وانتقال وتغییر محل جغرافیائی خدمت کارکنان دستگاه
•   شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه
•   صدور کارت شناسایی وتردد برای مدیران، کارکنان و...
•   ارائه خدمات اطلاعاتی و مشاوره‌ای با هدف حفظ و استمرار ثبات و آرامش محیط کار
•   استفاده از تدابیر وتمهیدات لازم در زمینه پیشگیری و کاهش اشاعه وتاثیر القائات سوء و رسوخ تفکرات غیرقابل پذیرش در سازمان
•   جلوگیری از نفوذ اشخاص مغرض و هرگونه انحراف در فعالیت‌های مثبت و سازنده سازمان 
•   شناسایی افراد متعهد- متخصص - شایسته و ارتقای آنها