رئیس اداره حراستنام و نام خانوادگی: مهدی اسدی

سمت: رئیس اداره حراست

آدرس محل کار: خیابان معلم شمالی - جنب راهنمایی و رانندگی - شاختمان ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

تلفن محل کار: 37229677