اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه
چهارمین کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
برگزاری چهارمین کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق شهروندان دانشکده علوم پزشکی مراغه

کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق شهروندان دانشکده علوم پزشکی مراغه در مورخه 1400/08/30 تشکیل شد.
1400/09/07

کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
برگزاری سومین کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در شش ماهه اول سال 1400

کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم دانشکده علوم پزشکی مراغه در مورخه 1400/06/29 تشکیل شد.
1400/06/29

برگزاری وبینار آموزشی اصول بازرسی
وبینار آموزشی اداره بازرسی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کلان منطقه 2 با موضوع "اصول بازرسی" در مورخه 1400/06/28 تشکیل شد.

وبینار آموزشی اداره بازرسی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کلان منطقه 2 با موضوع "اصول بازرسی" در مورخه 1400/06/28 تشکیل شد.
1400/06/29

بازدید از ژنراتورهای بیمارستان ها

کارشناسان اداره بازرسی و کارشناس دفتر فنی مهندسی طی بازدید میدانی از ژنراتورهای بیمارستان های سینا ، شهید دکتر بهشتی و امیرالمومنین بازدید کردند .
1400/04/20

  قوانین و دستورالعمل‌های اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات


              
  بازرسی
      قانون مدیریت خدمات کشوری
      قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
      آیین‌نامه منع مداخله کارکنان دولت در معادلات دولتی و کشوری
     ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و سازمان های وابسته
     آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
    آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها
    آییننامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرایی
  برنامه پنجم ساله پنجم توسعه و جایگاه آموزش
  دستور العمل برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
  دستورالعمل پرداخت مبتنی ب عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی
  دستورالعمل حقوق شهروندی
  دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
  آیین نامه اداري و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
  قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت
  قانون برگزاری مناقصات
  قانون نظام ارتقاء سلامت اداری
  قوانین واگذاری امورات به بخش غیر دولتی
  متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
  مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت
  مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور مصوب
  طرح تکریم
  بخشنامه طرح تکریم ارباب رجوع
  تکریم ارباب رجوع از منظر آیات و روایات
  قوانین مدیریت خدمات کشوري