وظایف اداره بازرسی

- تهیه برنامه عملیاتی واحد به صورت دوره ای (سالیانه) بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه/دانشکده
- تهیه و تنظیم و برنامه های بازرسی مستمر،دوره ای و یا موردی از واحدهای تابعه دانشگاه/دانشکده برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه در راستای سیاست های ابلاغی
- ایجاد بانک های اطلاعاتی الکترونیک برای راهبری و نظارت بر عملکرد خدمات و فرآیندهای واحدها
- بررسی و مطالعه نامه ها و پرونده های وارده و ارجاع آنها به کارشناسان مربوط  جهت اقدام لازم
- مشارکت در کمیته های تخصصی به منظور اجرای سیاست های مرتبط با ارتقاء سلامت اداری و ارزیابی عملکرد دانشگاه
- همکاری در تهیه و تدوین شاخص های عمومی و اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشکده و واحدهای تابعه
- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردمی از آنان
- بازرسی از عملکرد واحدهای تابعه دانشکده از نظر رعایت قوانین و آئین نامه های اداری و مالی
- هماهنگی با سازمانهای نظارتی در سطح منطقه(بازرسی کل کشور و...)به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در سطح دانشگاه/دانشکده
- بهره گیری از توان کارشناسی وزارت متبوع و حوزه های مختلف دانشکده در راستای انجام مأموریت های محوله
- جمع بندی ، تحلیل و پیگیری شکایات از عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه/دانشکده به منظور شفاف سازی،پاسخگوئی و اطلاع رسانی
- بهره گیری از فناوری های نوین در جهت بهبود فرآیندهای تعالی سازمانی و بهبود عملکرد
- مطالعه و بررسی مستمر روش های انجام کار و آسیب شناسی مشکلات و ارائه پیشنهاد و راهکارهای لازم جهت بهبود فرآیندها ، رفع معایب و ایرادات و جلوگیری از بروز و تکرار تخلفات به مسئولین ذیربط.
- تنظیم برنامه های مختلف بازرسی و نظارت بر کار بازرسان تحت سرپرستی
- پیگیری اجرای مصوبات کمیته ارتقاء سلامت اداری در سطح دانشگاه/دانشکده
- کشف مفاسد اداری در حوزه دانشگاه/ دانشکده از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش های لازم به مدیران و مسئولین ذیربط.
- اعلام موارد تخلفات اداری کارکنان و مدیران واحدهای تابعه به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه با هماهنگی مسئول مافوق
- مشارکت در نیاز سنجی ، تهیه بسته آموزشی تخصصی برای کارکنان و کارشناسان واحد با هدف ارتقاء بهره وری و سلامت اداری
- شرکت فعال در دوره های کارآموزی ،مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بهره برداری از آنها در انجام وظایف محوله
- ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه بر اساس شاخص های مربوطه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارسال به مسئولین ذیربط.
- دریافت و ارسال گزارشات مربوط به پورتال اداره کل بازرسی وزارت متبوع
- دریافت شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی پیرامون صحت و سقم موارد شکايات و پيگيری موضوع  تا حصول  نتيجه  و پاسخگويی به شاکی
- رسيدگی به شکايات مندرج در مطبوعات در زمينه های مربوط پس از حصول اطمينان از صحت مفاد آن و پاسخگويی از طريق روابط عمومی دستگاه مربوطه
- دریافت و رسیدگی به شکایات همکاران از مسئولین واحدها و دستگاه
- مشارکت در تهیه ، تنظیم و عقد قراردادها و گشایش استعلام ها
- انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات