تماس با ما

آدرس محل کار: خیابان معلم شمالی - جنب راهنمایی و رانندگی - ساختمان ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

تلفن محل کار: ۳۷۲۵۶۹۰۶

ایمیل : bazrasi@mrgums.ac.ir


کد پستی : 5516773111