ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد
- تهیه و تنظیم و برنامه های بازرسی مستمر،دوره ای و یا موردی از واحدهای تابعه دانشگاه/دانشکده برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه در راستای سیاست های ابلاغی
- همکاری در تهیه و تدوین شاخص های عمومی و اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشکده و واحدهای تابعه
- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردمی از آنان
- بازرسی از عملکرد واحدهای تابعه دانشکده از نظر رعایت قوانین و آئین نامه های اداری و مالی
- هماهنگی با سازمانهای نظارتی در سطح منطقه(بازرسی کل کشور و...)به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در سطح دانشگاه/دانشکده
- بهره گیری از فناوری های نوین در جهت بهبود فرآیندهای تعالی سازمانی و بهبود عملکرد
- مطالعه و بررسی مستمر روش های انجام کار و آسیب شناسی مشکلات و ارائه پیشنهاد و راهکارهای لازم جهت بهبود فرآیندها ، رفع معایب و ایرادات و جلوگیری از بروز و تکرار تخلفات به مسئولین ذیربط.
- ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه بر اساس شاخص های مربوطه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارسال به مسئولین ذیربط.