معرفی مدیریت و کارکنان


کارکنان

نام و نام خانوادگی: امیر فصیح نیا
سمت: کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
خیابان معلم شمالی - جنب راهنمایی و رانندگی - ساختمان ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه
تلفن محل کار: ۳۷۲۵۶۹۰۶
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی: شیرین صدقی
سمت: کارشناس بازرسی
خیابان معلم شمالی - جنب راهنمایی و رانندگی - ساختمان ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه
تلفن محل کار: ۳۷۲۵۶۹۰۶