معرفی ریاست اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات


نام و نام خانوادگی: دکتر رقیه رستمی

سمت: سرپرست اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
تحصیلات: دکترای عمومی
آدرس محل کار: خیابان معلم شمالی - جنب راهنمایی و رانندگی - ساختمان ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه
تلفن محل کار: ۳۷۲۵۶۹۰۶
ایمیل: bazrasi@mrgums.ac.ir