شرح وظایف ستاد شاهد و ایثارگر

.شرح وظایف ستاد شاهد و ایثارگر
» شناسایی وثبت نام و تشکیل پرونده درابتدای هرترم تحصیلی جهت دانشجویان واجدالشرایط تحت پوشش درتمامی رشته ها ومقاطع
» تعیین وانتخاب اساتید مشاور باتجربه ودلسوز جهت  دانشجویان شاهد و ایثارگر
» تشکیل جلسات توجیهی درابتدای هرترم تحصیلی جهت دانشجویان جدیدالورودو معرفی خدمات و تسهیلات ستاد شاهد و اساتید مشاور مربوط به هر رشته
» هماهنگی و تشکیل جلسات شورای ستادشاهد باحضور ریاست دانشگاه ومعاونین مربوطه وهمکاران  بنیاد شهید استان و شهرستان
» تشکیل جلسات توجیهی درابتدای هرترم تحصیلی جهت دانشجویان جدیدالورودو معرفی خدمات و تسهیلات ستاد شاهد و اساتید مشاور مربوط به هر رشته
» هماهنگی و تشکیل جلسات شورای ستادشاهد باحضور ریاست دانشگاه ومعاونین مربوطه وهمکاران  بنیاد شهید استان و شهرستان
» اقدامات لازم جهت ارائه واحد و برگزاری کلاسهای تقویت بنیه علمی جهت دانشجویان درمعرض آسیب
» تشکیل جلسات مشاوره با اساتیدمشاور درهرترم تحصیلی به طور جداگانه و بررسی وضعیت تحصیلی خانوادگی هریک ازدانشجویان وارائه راهکارهای مناسب جهت رفع به موقع
» اقدام جهت تخصیص اعتبارات داده شده ازطرف اداره کل شاهدو ایثارگر
» تهیه کارنامه آموزشی هریک ازدانشجویان شاهد و ارسال وضعیت معدل و آموزشی به اداره کل شاهد وبنیادشهید شهرستان
» دراختیار گذاشتن کتب موجود در کتابخانه ستادشاهد جهت دانشجویان متقاضی