وظایف و اختیارات ستاد شاهد و ایثارگر


- اطلاع رسانی در خصوص وظایف و اختیارات استاد مشاور و قوانین ، امکانات  تسهیلات ویژه تحصیلی به دانشجویان شاهد از طریق برگزاری جلسات معارفه ،گردهمایی ، اردوهای دانشجویی و بروشور

- تشکیل پرونده تحصیلی شامل سوابق قبل از دانشگاه ، کارنامه دانشگاهی ، سایر اطلاعات آموزشی و اطلاعات شخصینی ، خانوادگی ، روحی و عاطفی دانشجویان شاهد با همکاری بنیاد شهید استان

- عقد قرار داد با اساتید مشاور و ارسال رونوشت حکم به همراه اسامی دانشجویان تحت پوشش به معاونت آموزشی و دانشجویی و بنیاد شهید استان

- ارائه آئین نامه ها  و اطلاعات دانشجویان شاهد به استاد مشاور

- معرفی دانشجوی شاهد به مراکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه و بنیاد شهید استان جهت مشاوره ودرمان تخصصی بنا به توصیه استاد مشاور

- فراهم آوردن زمینه مناسب جهت تبادل اطلاعات حرفه ای بین مراکز مشاوره و روان شناسی