وظایف اداره آموزش دانشکده در ستاد شاهد


- در اختیار قرار دادن اطلاعات و آئین نامه های آموزشی مورد نیاز ستاد شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور

- شرکت در جلسات شورای اساتید مشاور

- اخذ لیست دانشجویان تحت پوشش هر یک از اساتید مشاور شاهد از ستاد و معرفی دانشجو به استاد مشاور مربوطه و اخذ برگه انتخاب واحد دانشجو با امضاء استاد مشاور