برنامه استراتژیک ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر

رسالت مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده علوم پزشکی مراغه در راستای تحقق فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر لزوم رسیدگی به امور تحصیلی یادگاران گرانقدر شاهد و با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری جهت تربیت فرهیختگان مدیر و متخصصانی متقی که ریشه در تبار خونین انقلاب اسلامی دارند، تلاش می کند تا به عنوان مرجع ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و رفاهی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر، و با بهره مندی از شایستگی نیروهای مجرب و متعهد به منظور ارتقای سطح علمی، فرهنگی، رفاهی  و همچنین جایگاه اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر وظایف ذیل را به بهترین صورت، به اجرا برساند :

 - زمینه سازي براي مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه هاي علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان

ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستاي ارتقاي وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران 

نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر نیمسال و ارائه طرح و برنامه هاي مناسب براي رشد و تعالی و حل مشکلات آنان

-  تلاش برای نداشتن حتی یک مورد مشروطی در بین دانشجویان و به تبع آن حذف پرونده های دانشجویان در کمیسیون موارد خاص دانشگاه

اجراي طرح استاد مشاور و برگزاري کارگاه هاي آموزشی و پژوهشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور .

توجه خاص به دانشجویان درمعرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره هاي تحصیلی و حمایت هاي آموزشی و پژوهشی بمنظور کاهش مشکلات تحصیلی ایشان 

-  پیگیري امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق همکاري و هماهنگی با مسؤولان دانشگاه و سایر نهادهاي ذیربط 

برگزاري مراسم، جشنواره ها، مسابقات و ... در زمینه هاي علمی، فرهنگی، هنري، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز 

جلب مشارکت دانشجویان شاهدوایثارگر براي حضورفعال دربرنامه هاي علمی، فرهنگی، و پژوهشی و حمایت و پشتیبانی از پروژه هاي تحقیقاتی آنان 

طراحی و تدوین برنامه هاي مورد نیاز براي تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی ، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر 

-  تنظیم و تدوین برنامه هاي مورد نیاز به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران 

-  طراحی و تدوین برنامه هاي مناسب بمنظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهاي ذیربط در فعالیتهاي ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

-  اطلاع رسانی شایسته و به موقع به دانشجویان شاهد و ایثارگر براي بهره مندي از امکانات ، تسهیلات و خدمات گوناگون آموزشی، فرهنگی و رفاهی 

ارزش های مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

ما متعهد هستیم به :

-  رعايت كرامت انساني همكاران و دانشجويان شاهد و ایثارگر

پاسداری از خون شهیدان، بوسیله خدمت به یادگاران شهیدان و ایثارگران و همچنین با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

نهادينه كردن شايسته سالاري از طريق ارج نهادن به دانشجویان نخبه شاهد و ایثارگر

ايجاد بستر مناسب براي ارتباط مستمر دانشجویان با ستاد شاهد و ایثارگر