نحوه انتخاب استاد مشاور

استاد مشاور به پیشنهاد دبیر ستاد شاهد و ایثارگر و با رعایت شرایط ذیل توسط رئیس دانشگاه و به مدت ۲ نیمسال تحصیلی منصوب می شود.
دارا بودن ویژگی های استاد مشاور  (اولویت انتخاب با اساتید دارای ایثارگری باشد)
هماهنگی با گروههای آموزشی دانشکده مربوطه و حتی المقدور دانشجویان شاهد وایثارگر
به ازای هر ۱۵ ـ ۵ نفر دانشجو یک استاد مشاور انتخاب شود

تبصره 1 : میزان حق الزحمه اساتید مشاور ، با توجه به تعداد دانشجویان تحت پوشش معادل ۳-۱ در صورت حداکثر ۲۰دانشجو ۴-۱ واحد نظری حق الزحمه در هر نیمسال تعیین می گردد .

تبصره 2 : استاد مشاور می بایست به ازای هر واحد درسی ۱ ساعت در هفته جهت مشاوره تعیین و به دانشجویان تحت پوشش و ستاد اعلام نماید.

تبصره 3 : انتصاب مجدد استاد مشاور در صورت کسب بیش از ۷۰% امتیاز در ارزیابی عملکرد ایشان بر اساس شاخصها و ملاک های معین بلامانع خواهد بود .

تبصره 4 : امتیاز اساتید مشاور در ارتقاء رتبه ۵/۱ برابر امتیاز اساتید راهنما در نظر گرفته می شود.