اهداف و راهبردهای دستورالعمل اجرایی طرح استاد مشاور

دستورالعمل اجرایی طرح استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
در راستای تحقق فرمان حضرت امام خمینی ((ره)) مبنی بر لزوم رسیدگی به امور تحصیلی یادگاران گرانقدر شاهد و با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری جهت تربیت فرهیختگان مدیر و متخصصانی متقی که ریشه در تبار خونین انقلاب اسلامی دارند طرح استاد مشاور جهت اجرا در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تدوین گردید . هدف از تدوین این طرح ، تبیین اهداف ، وظایف ، تشکیلات و تعیین روابط حاکم بین اجزای سیستمی است که در جهت پیشگیری از بروز افت تحصیلی ایجاد زمینه های ارتقاء علمی بهبود و ضعیت تحصیلی و نهایتا حمایت منطقی مبتنی بر خود باوری دانشجویان شاهد ، با بهره مندی ازا ساتید و مدرسین برجسته دلسوز و متعهد دانشگاهها فعالیت می نماید .

 

هدف کلی :

بهبود وضعیت آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شاهد وایثارگر

 اهداف جزئی :

۱. شناسایی زمینه های آسیب پذیری دانشجویان شاهد و ایثارگر و پیشگیری از بروز مشکلات آموزشی و رفع موانع موجود .

۲. هدایت ، کنترل و ارزیابی مستمر وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد

۳. مساعدت و حمایت منطقی و مبتنی برخودباوری دانشجویان شاهد دارای مشکل

۴. شناسایی  عوامل غیر آموزشی موثر بر وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و تلاش در جهت رفع آنها

 سازمان اجرایی :

۱. اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و زارتین

۲. ستادهای شاهد و ایثار گر دانشگاهها

۳. اساتید مشاور و شورای مربوطه

۴. ادارات آموزش دانشکده ها و دانشگاه ها

۵. اداره کل آموزش عالی بیناد شهید انقلاب اسلامی

۶. ادارت کل بنیاد شهید انقلاب اسلامی استانها

 راهبردها :

۱. نظارت مستمر بر روند تحصیلی دانشجویان با استفاده از پرونده آموزشی آنها

۲. ایجاد ارتباط صمیمانه برای شناسایی استعداد ها و نیاز های تحصیلی ، عاطفی و رفاهی دانشجویان

۳. تلاش برای یافتن راه حل های مناسب در چهار چوب قوانین و امکانات و پیگیری لازم برای کمک به رشد و شکوفائی استعداد ها ، تعیین نیازها و رفع موانع