وظایف استاد مشاور


استاد مشاور به عنوان یک پیشتیبان ، همراه و راهنمای دانشجویان شاهد ضمن ایجاد یک رابطه نزدیک عاطفی می بایست نسبت به ایجاد روحیه نشاط و شادابی انگیزه تحصیلی ، امید به آینده ، افزایش اعتماد به نفس و خود باوری دانشجو از طریق انجام وظایف زیر نقش حمایتی خود را به بهترین نحو ایفاء و از ایجاد وابستگی کاذب خودداری نماید .
- آشنایی با کلیه آئین نامه ها و دستور العمل های آموزشی ، رفاهی ، مشاوره و .... دانشجویان شاهد وایثارگر
- گاهی از وضعیت تحصیلی ، روانشناختی و خانوادگی دانشجو قبل از ورود به دانشگاه و پس از آن از طریق پرونده تحصیلی ، با رعایت محرمانه بودن اطلاعات مربوط به دانشجو 
- توجه خاص به دانشجو در بدو ورود به دانشگاه و توجیه وی نسبت به ویژگیهای محیط تحصیلی از طریق جلسه معارفه و عنایت خاص به سابقه تحصیلی او در انتخاب واحد
- آشنا نمودن دانشجویان با مقررات و قوانین آموزشی و راهنمایی ایشان در خصوص انتخاب واحد ، حذف و اضافه دروس و .... از طریق مذاکره با آنان و تایید آن بعنوان استاد راهنما
- راهنمایی دانشجویان در زمینه روش های صحیح مطالعه
- شناسایی دانشجویان مستعد و دارای بنیه علمی مناسب جهت تشویق آنان و سوق دادن به سمت تحصیلات تکمیلی و انجام فعالیت های پژوهشی
تبصره: طرحهای پژوهشی که به تایید ستاد شاهد و ایثارگرو استاد مشاور رسیده باشد از پشتیبانی مالی ستاد شاهد و ایثارگر برخودار خواهند گردید.
- هماهنگی با واحد های ذیربط جهت پیشگیری از افت تحصیلی ، مشروطی و اخراجی دانشجویان در چهارچوب قوانین آموزشی دانشگاه
- ارائه پیشنهاد تغییر گرایش ، رشته ، محل تحصیل و برگزاری کلاس تقویتی برای رفع مشکل تحصیلی دانشجو با هماهنگی ایشان و ستاد شاهد و ایثار گر دانشگاه
 ( علاوه بر جلسات معمول با دانشجو قبل از امتحانات نیم ترم (جهت راهنمایی و برنامه ریزی آموزشی )و  پس از اعلام نتایج و پایان ترم ( جهت ارزیابی ) با دانشجویان ملاقات داشته باشند و نتایج را به ستاد گزارش نمایند.
- بررسی مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان تحت پوشش در هر نمیسال تحصیلی و ارسال به موقع گزارشات به ستاد به ویژه در خصوص دانشجویانی که در معرض  خطر می باشند و ارئه راهکارهای لازم جهت جلوگیری از مشروطی و افت تحصیلی بصورت کتبی به ستاد شاهد و ایثار گر در هر نیمسال تحصیلی
- شناسائی مسائل و مشکلات غیر آموزشی (عوامل اقتصادی ،عاطفی ، روانی ، اجتماعی و فرهنگی ) موثر بر سیر تحصیلی دانشجو و ارئه گزارش و پیشنهاد به شورای اساتید مشاور و ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه
- هماهنگی با ستاد شاهد و ایثارگر به منظور معرفی دانشجو به مراکز مشاور و روانشناسی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در صورت نیاز
- شرکت در شورای اساتید مشاور دانشکده
- شرکت در گردهمائی و کارگاههای توجیهی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه
- اعلام نظر و ارائه پیشنهادات سازنده و مبتنی بر تجارب در تغییر روشها ، قوانین و دستور العمل ها به شورای اساتید مشاور دانشکده و ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه
- دانشجویانی که دارای مشروطی ترم اول یا ۲ ترم مشروطی در ۲ سال اخیر بوده اند (دانشجویانی که در ترم گذشته دارای مشروطی بوده اند برای ۲ ترم آتی ، بعد از موفقیت در ۲ ترم با تشخیص استاد مشاور و ستاد می توانند از طرح خارج گردند.
- دانشجویان که در معرض خطر کسر سنوات تحصیلی می باشند.
- کلیه دانشجویانی که بنا به نظر مرکز مشاوره دانشگاه دانشکده می بایست استا مشاور داشته باشند.
- پذیرش سایر دانشجویان شاهد و ایثارگر بنا به شرایط خاص فرهنگی ، روانشناختی ، آموزشی و .... بنا به نظر و تشخیص دبیر ستاد شاهد و ایثار گر و با ذکر علت می باشد.
 
(دانشجویان انتقالی در طول تحصیل در دانشگاه مقصد همانند دانشجویان جدیدالورود از خدمات استاد مشاور بهره مند خواهند شد)