معرفی واحدها
 

ریاست دانشکدهدکتر الهویردی ارجمند
عضو هیئت علمی و متخصص بیهوشی