خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان

مشاركت مردم در برنامه های توسعه و سلامت به سبب شناسایی بهتر نیازهای سلامت جامعه ، به پایداری و استمرار برنامه كمک كرده و با افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت همراه است.همچنین با بهره مندی بهتر گروه آسیب پذیر و افزایش حمایت اجتماعی از آنها ، به بهبود شاخص های عدالت در سلامت كمک می نماید. تشکیل خانه مشاركت مردم در ذیل دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی ، راهکاری برای ارتباط شورای های سیاست گذاری و تصمیم گیری با ساختارهای مردم نهاد است تا ضمن توجه به نیازهای واقعی مردم شهرستان ، از ظرفیت قابل توجه و موثر این ساختارها در تدوین ، اجرا و پایش و ارزشیابی برنامه های سلامت و همچنین برنامه های توسعه شهرستان استفاده شود.         
اهداف خانه مشارکت مردم در سلامت:
 • تسهیل دستیابی به اهداف برنامه جامع سلامت شهرستان
 • توانمندسازی مردم در ارتقای سلامت خود و محیط
 • استقرار نظامی برای دسترسی آسان به گروه های مردمی به ویژه گروه های آسیب پذیر ومشاركت آنان در تدوین ، اجرا و پایش و ارزشیابی طرح های ارتقای سلامت شهرستان
 
اعضای خانه مشاركت مردم
نمایندگان تشکل های مردمی موجود در سطح شهرستان عضو خانه مشارکت هستند و به شرح زیر پیش بینی شده است:
 نماینده شورای اسلامی شهر و روستای شهرستان
 نمایندگان منتخب سازمانهای مردم نهاد (حمایتی- آموزشی- فرهنگی)
نماینده هلال احمر
نماینده بهورزان
نماینده رابطین بهداشتی شهرستان
 نماینده هیات های مذهبی شهرستان
نماینده نهضت سواد آموزی
نماینده كانون معلمان
 نماینده انجمن اولیاء و مربیان
نماینده كمیته امداد
 نماینده تسهیل گران سازمان های مردم نهاد سازمان بهزیستی
نماینده كانون بازنشستگان كشوری و لشکری
 نماینده دانشجویان
 نماینده ورزشکاران شهرستان
نماینده كارگران شهرستان
 نماینده بسیجیان شهرستان
 نماینده مجمع خیرین سلامت
 نماینده شهرداران
 نماینده دهیاران
 نماینده ائمه جمعه
 نماینده مبلغین
نماینده هنرمندان
نماینده انجمن های صنفی كارفرمایی
نماینده دانش آموزان(دختر و پسر جداگانه)
 نماینده سازمان نظام مهندسی
نماینده نظام پزشکی
 نماینده خانه مطبوعات
 نماینده انجمن حمایت از زندانیان
نماینده مجمع امور صنفی
نماینده بهورزان
 نماینده كانون مداحان
 نماینده كانون انجمن های اسلامی
نماینده كانون فرهنگی مساجد     
 
وظایف خانه مشارکت مردم در سلامت:
 • انتقال مطالبات مردم مخاطب در هر شبکه به مسئولان و پیگیری تا حصول نتیجه
 • انتقال پیام های سلامت به مردم مخاطب در هر شبکه
 • انجام پروژه های سلامت محور بر مبنای توانمندی و تمایل
 • تنظیم برنامه های راهبردی و سالانه مشاركت گروه های مردمی شهرستان در راستای برنامه جامع سلامت شهرستان و موارد ارسالی از دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی
 • تقسیم كار بین شبکه ها بر پایه برنامه های راهبردی و سالانه از طریق نماینده عضو شورا
 • استفاده از ابزار تحقیقاتی برای ایفای نقش« صدای شبکه » و بیان مشکالت و نحوه پیشرفت برنامه های سلامت
 • تعریف نظام دسترسی به اعضای هر شبکه توسط نماینده عضو و تصویب آن در شورا
 • توزیع نظام مند پیام های شیوه زندگی سالم و دریافت بازخوردها
 • دریافت اخبار پیشرفت سلامت شهرستان و انعکاس آن به اعضای شبکه
 • ارایه پیشنهادات خالق و نوآورانه برای ارتقای سلامت مردم
 • پیشنهاد برنامه های مشاركت مردمی و توانمندسازی محلی مردم به دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی
 • ارائه تجربیات موفق شهرستانی در مشاركت مردم توسط نمایندگان شبکه از طریق همایش های فصلی،رسانه های محلی و ملی ، چاپ كتاب و مقاله
 • تدوین برنامه های آموزشی توانمندسازی اعضای شبکه برای نیازهای در اولویت
 • مشاركت در پایش برنامه های سلامت در شهرستان
 • همکاری با دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشکده در اجرای برنامه ارجاع شده از سطح وزارت