معرفی واحدها
 

مسئول دفتر ریاستنام و نام خانوادگی: مصطفی الهوردی زاده باقری
تحصیلات: کارشناس برق الکترونیک
شماره تماس: 37256901